Zelf uw zorg online regelen (2024)

We regelen al heel veel online: bankzaken, verzekeringen, boodschappen en vakanties. Nu ook medische zaken. Logisch! Dat kan via de beveiligde website MijnIsala.nl.

Wat kunt u met MijnIsala?

MijnIsala.nl is een beveiligde website, waarmee alle patiënten van Isala delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via de computer, laptop of tablet. MijnIsala is ontwikkeld om u als patiënt mee te laten kijken en te beslissen over uw eigen zorg. Als we ervoor zorgen dat u de juiste informatie heeft, kunt u betere keuzes maken. We willen u zoveel mogelijk inzage geven in uw eigen dossier. U kunt gegevens op een rustig moment nalezen en controleren en u kunt zich beter voorbereiden op het bezoek aan het ziekenhuis.

Inloggen met DigiD en extra sms-controle

Ga naar www.mijnisala.nl en log in met uw DigiD. U krijgt dan twee opties: ‘Ik wil inloggen met een extra controle via sms’ of ‘Ik wil inloggen met de DigiD app’. Volg de instructies op het scherm. Heeft u geen DigiD, is ‘controle via sms’ nog niet geactiveerd of wilt u de DigiD app installeren? Ga dan naar www.digid.nl.

Uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Gaat u verhuizen, heeft u een nieuwe huisarts of nieuwe apotheek? Via MijnIsala wijzigt u eenvoudig uw gegevens, onder het kopje 'Mijn gegevens'. U hoeft dat dan niet meer bij de aanmeldzuil te doen. Het is belangrijk dat in uw medisch dossier de goede persoonlijke gegevens staan. In MijnIsala kunt u ze aanpassen of aanvullen, bijvoorbeeld uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer. Wij kunnen u dan gerichte informatie over uw zorg sturen.

Delen van uw medisch dossier inzien

Na uw bezoek aan het ziekenhuis kunt u delen van uw medisch dossier inzien. Hierin vindt u onder andere de brieven van de medisch specialist aan uw huisarts en de gestelde diagnose. U ziet ook de uitslagen van bijvoorbeeld het Laboratorium (na een bloed- of urine-onderzoek) of Radiologie (zoals het verslag van de röntgenfoto of echo; u ziet geen foto’s). Sommige gegevens uit uw dossier zijn pas na een aantal dagen inzichtelijk. Het is ook mogelijk dat gegevens pas zijn in te zien na het gesprek met uw arts.

Folders over uw behandeling inzien

Uw zorgverlener bij Isala licht de onderzoeken en behandelingen die u ondergaat, mondeling toe. Vaak is het prettig om die informatie rustig na te kunnen lezen of ter voorbereiding op de volgende afspraak. In MijnIsala vindt u digitale folders en filmpjes die van toepassing zijn op uw behandeling.

Afspraken inzien en maken

  • Afspraken inzien: uw afspraken, opnames en operaties worden in MijnIsala getoond. Wilt u een afspraak wijzigen of afzeggen? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling waar u onder behandeling bent.
  • Afspraak maken: bent u door uw huisarts verwezen naar Isala of moet u terugkomen voor een vervolgafspraak? Dan kunt u voor een aantal specialismen zelf de afspraak maken in MijnIsala. In het patiëntbericht dat u van uw huisarts meekrijgt, staat duidelijk vermeld of u de afspraak via MijnIsala kunt maken. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met de polikliniek voor het maken van een afspraak.

Vragenlijst invullen

Soms vragen wij u een digitale vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op uw afspraak. De vragenlijst wordt dan door uw behandelaar klaargezet in MijnIsala. De ingevulde vragenlijst bespreekt hij of zij met u tijdens de volgende afspraak.

Lukt het u niet om de vragenlijst thuis onlinein te vullen, meldt dat dan bij uw bezoek. U krijgt van de polikliniek een cijfercode, waarmee u de vragenlijst op een computer in het ziekenhuis kunt invullen. Er zijn vrijwilligers om u te helpen.

E-consult

Voor een aantal specialismen is het mogelijk om in MijnIsalaeen e-consult te starten. U stelt dan via een beveiligde e-mail een medischevraag aan uw behandelaar, zonder dat u daarvoor hoeft te bellen of naar Isala te komen.U krijgt binnen vijf werkdagen antwoord van de polikliniek. Het e-consult is niet geschikt voor spoed. Bel bij spoed altijd naar de polikliniek. Als e-consult mogelijk is bij het specialisme waar u onder behandeling bent, informeert uw zorgverlener u daarover.

Geef toestemming zodat een externe zorgverlener uw dossier kan inzien

U heeft bij Isala een dossier met uw medische gegevens. Een zorgverlener buiten Isala kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis is zo’n zorgverlener. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. In MijnIsala kunt u onder het kopje ‘Mijn gegevens’ en vervolgens ‘Mijn toestemming’ de toestemming geven. Lees meer over toestemming geven.

Zelf uw zorg online regelen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 6429

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.