Een document scannen naar een pdf - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Bijdragen vanwikiHow-redactie

Pdf downloaden

In dit artikel:

Het scannen van een pdf op een pc

Met behulp van Image Capture (Mac OS X)

Het converteren van een afbeelding naar een pdf (Windows)

Het converteren van een afbeelding naar een pdf (OS X)

Overige secties weergeven...

Secties verbergen...

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Pdf staat voor Portable Document Format. Dit formaat helpt bij het behouden van het ontwerp en de opmaak van een document, ongeacht de software waarmee het is gemaakt. Het converteren van pagina's met tekst en afbeeldingen in een pdf resulteert in een elektronisch bestand dat veel makkelijker te gebruiken is en te lezen op zowel de pc als een Mac.

Methode 1

Methode 1 van 4:

Het scannen van een pdf op een pc

Pdf downloaden

 1. 1

  Het verbinden van je scanner met je computer. Gebruik hiervoor een USB-kabel of sluit de scanner aan op het netwerk.

 2. 2

  Installeer de software die mee kwam met je scanner. Dit maakt het scannen een stuk gemakkelijker.

  • Als je de schijf niet meer hebt, dan kun je de software gratis downloaden van de website van de fabrikant.
 3. 3

  Plaats het document op de glasplaat van de scanner. Als je meerdere pagina's wilt gaan scannen, plaats ze dan in de document feeder, mocht je scanner daarover beschikken.

 4. 4

  Selecteer pdf-formaat op de scanner (indien van toepassing). Sommige scanners bieden de mogelijkheid om het formaat van het document op de scanner zelf in te stellen.

 5. 5

  Druk op de 'Scan'-knop van de scanner. Je scan-software op je PC zou nu automatisch moeten starten.

 6. 6

  Bewaar het gescande bestand als een pdf. Een preview van het gescande document zal op het scherm verschijnen. Je zou dit nu als een pdf moeten kunnen opslaan. Klik hiertoe op File en selecteer Save As. Kies 'Pdf' als het bestandsformaat.

  Advertentie

Methode 2

Methode 2 van 4:

Met behulp van Image Capture (Mac OS X)

Pdf downloaden

 1. 1

  Zorg dat de drivers van de scanner zijn bijgewerkt naar de laatste versie. Je kunt de optie 'Software Update' in het Apple-menu gebruiken om te controleren of je hardware up-to-date is.

 2. 2

  Plaats het document op de glasplaat van de scanner. Als je meerdere pagina's wilt gaan scannen, plaats ze dan in de document feeder, mocht je scanner daarover beschikken.

 3. 3

  Open Image Capture. Je vindt deze in de map Applications.

 4. 4

  Vink het vakje 'Use Document Feeder' aan als je meerdere pagina's in een keer wilt scannen. Dit vereist OS X 10.8 (Mountain Lion) of nieuwer.

 5. 5

  Selecteer de documentgrootte in het menu. Standaard staat deze ingesteld op de paginagrootte van je systeem.

 6. 6

  Klik op de knop .Show Details. Standaard zal Image Capture je documenten opslaan in JPG-formaat. Om dit te kunnen wijzigen ga je naar het Show Details menu.[1]

 7. 7

  Klik op 'Format' en selecteer 'Pdf'.

 8. 8

  In het veld 'Name' vul je de naam in voor het te bewaren bestand.

 9. 9

  Geef aan waar het bestand moet worden opgeslagen, via het menu 'Scan To'.

 10. 10

  Druk op de knop .Scan. Het document zal worden gescand in het programma. Controleer de kwaliteit en zorg dat alles goed is uitgelijnd.

  • Wanneer je scant zal het document automatisch worden aangemaakt. Als de kwaliteit niet is wat je nodig hebt, pas dan je instellingen aan en scan het document opnieuw.

  Advertentie

Methode 3

Methode 3 van 4:

Het converteren van een afbeelding naar een pdf (Windows)

Pdf downloaden

 1. 1

  Download CutePDF. Dit programma treed op als een printer waarmee je een document of afbeelding om kunt zetten naar een pdf als je op Afdrukken klikt. Dit is geweldig als je scanner bestanden opslaat als JPG-bestanden.

  • Ga naar cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp om CutePDF gratis te downloaden.
 2. 2

  Download Ghostscript. Dit zorgt ervoor dat CutePDF de conversie kan doen. Deze kun je downloaden van dezelfde pagina als CutePDF.

 3. 3

  Installeer Ghostscript. Start het gedownloade bestand converter.exe om Ghostscript te installeren.

 4. 4

  Installeer CutePDF. Volg de meldingen voor het installeren van CutePDF.

 5. 5

  Open de afbeelding of het document dat je wilt converteren. Je kunt dit openen in elk programma waarmee je ook kunt printen.

 6. 6

  Open het Print-menu. Je kunt deze meestal wel vinden in het bestandsmenu, of door op Ctr-P te klikken.

 7. 7

  Selecteer 'CutePDF' from de lijst of printers. Gebruik het dropdown-menu om het te selecteren.

 8. 8

  Klik op Print. Je wordt gevraagd een locatie te selecteren waar het omgezette bestand moet worden opgeslagen. Klik op Save na deze selectie. Je nieuwe pdf wordt nu gemaakt.

  Advertentie

Methode 4

Methode 4 van 4:

Het converteren van een afbeelding naar een pdf (OS X)

Pdf downloaden

 1. 1

  Open de afbeelding in Preview. Met dit programma van OS X hoef je geen aparte conversiesoftware te installeren.

  • Afbeeldingen worden standaard in Preview geopend.
 2. 2

  Klik op het bestandsmenu en selecteer 'Export'.

 3. 3

  Klik op het 'Format'-menu en selecteer 'Pdf'.

 4. 4

  Klik op 'Save'.

  Advertentie

Over dit artikel

Een document scannen naar een pdf - wikiHow (20)

Bijdragen van:

wikiHow-redactie

wikiHow-redacteur

Dit artikel is nagelezen door onze redactie, die artikelen controleert op juistheid en compleetheid.

Ons team van deskundigen loopt het werk van de redactie na om te zorgen dat artikelen die op wikiHow te lezen zijn aan alle kwaliteitseisen voldoen. Dit artikel is 9.884 keer bekeken.

Categorieën: Software

In andere talen

Engels

Spaans

Russisch

Frans

Chinees

Duits

Portugees

Indonesisch

Thai

Arabisch

Koreaans

Hindi

Turks

 • Afdrukken

Deze pagina is 9.884 keer bekeken.

Een document scannen naar een pdf - wikiHow (2024)

FAQs

Hoe zet je een afbeelding in PDF? ›

Open de PDF in Acrobat en selecteer vervolgens Een PDF bewerken > Afbeelding. Selecteer in het dialoogvenster het afbeeldingsbestand dat u wilt invoegen. Selecteer de locatie waar u de afbeelding wilt invoegen of selecteer Slepen om de afbeelding tijdens het invoegen te vergroten of te verkleinen.

Hoe een PDF maken op iPhone? ›

#2 PDF maken door te 'printen'

Open het document dat je naar PDF wilt omzetten, bijvoorbeeld een webpagina of e-mail. Je krijgt een preview te zien (dit kan even duren). Nu komt de truc: druk je vingertoppen op het document en maak een spreidbeweging. Er wordt nu een schermvullend PDF-document gemaakt.

Kun je scannen met je telefoon? ›

Open de Google Drive-app. Tik rechtsonder op 'Toevoegen +'. Tik op 'Scannen'. Maak een foto van het document dat je wilt scannen en tik zo nodig op 'Bijsnijden'.

Is PDF scanner gratis? ›

Adobe Scan is gratis te downloaden en maakt van je mobiele telefoon een krachtige scanner en PDF converter die automatisch tekst herkent (OCR).

Hoe verander je een document in PDF? ›

Klik op de knop Een bestand selecteren of sleep een bestand naar de dropzone. Selecteer het document dat je wilt converteren. Bekijk hoe Adobe Acrobat PDF's converteert. Meld je aan om je geconverteerde bestand te downloaden of te delen.

Hoe kan ik scans samenvoegen tot een document? ›

Open Acrobat om bestanden te combineren: Open het tabblad Gereedschappen en selecteer “Bestanden combineren”. Voeg bestanden toe: Klik op “Bestanden toevoegen” en selecteer de bestanden die je wilt opnemen in je PDF. Je kunt PDF's of een combinatie van PDF-documenten en andere bestanden samenvoegen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated:

Views: 5865

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.